Licytacje nieruchomości zabudowanych

Powrót <<<

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Zawada

2023-10-03

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 15.12.2023 r. - o godz. 14:00  -  w sali nr  18 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Zawada, przysługujące dłużnikowi Kijas Katarzyna i posiadające założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR1Y/00035465/2.

Jest to działka o nr 308 o pow. 0,12 ha zabudowana pawilonem handlowym o nr porządkowym 345 przeznaczonym do rozbiórki. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Myślenice, a prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawo własności budynków na niej posadowionych przysługuje dłużnikowi Kijas Katarzyna w całości na okres 50 lat tj. do dnia 04.06.2043 r.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z zabudowaniami oszacowane jest na kwotę: 77.250,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 57.937,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 7.725,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 88203000451110000001966360 (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Operat


zdjęcie