Witamy na stronie Komornika Sądowego w Myślenicach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach
Ewelina Łącka - Grabczan

Kancelaria Komornicza w Myślenicach

ul. Piłsudskiego 9
32-400 Myślenice,

NIP 549-204-26-49

Kontak telefoniczny z kancelarią pod nr telefonów:

tel. 784-985-762

wtorek - w godz. 9.00 - 16.00

środa - czwartek - w godz. 9.00 - 15.00

e-mail: myslenice.lacka@komornikid.pl 


UWAGA! Zmiana godzin pracy kancelarii od dnia 01.11.2023 r.

poniedziałek: nieczynne,
wtorek: 9.00 - 16.00 (przyjęcia stron: 11.00-16.00),
środa: 9:00 – 15:00,
czwartek: 9:00 – 15:00,
piątek: 9:00 – 13:00

Kasa czynna w godzinach pracy kancelarii.

Bank: BNP Paribs BP SA
Numer rachunku: 88 2030 0045 1110 0000 0196 6360

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 RODO

 W oparciu o art. 164a ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych w zgodzie z art. 13 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej - RODO, informuję:

Administratorem Danych Osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka-Grabczan.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.myslenice.002@komornik.pl

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 pkt 1 lit. c RODO oraz art. 9 pkt 2 lit. b ) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.  Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych ustawowych zadań komornika przysługują następujące prawa realizowane wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c.: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  Z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw, w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c.  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.  Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane przez Komornika Sądowego nie dłużej niż trzy lata od zakończenia postępowania, a zamknięte urządzenia ewidencyjne - nie dłużej niż trzy lata od ich zamknięcia, a następnie przekazane do Krajowej Rady Komorniczej w celu archiwizacji.

Niniejsza strona internetowa nie jest reklamą i ma charakter wyłącznie informacyjny, przeznaczona jest dla wierzycieli dłużników oraz innych osób zainteresowanych egzekucją sądową.