Licytacje nieruchomości zabudowanych

Powrót <<<

Zakliczyn - działka zabudowana budynkiem niemieszkalnym

2023-09-07

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 08.11.2023 r. - o godz. 14:00  -  w sali nr  27 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Zakliczyn, stanowiącej własność dłużnika Baran Mirosław posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR1Y/00079814/4.
Jest to działka o nr 9/3 o pow. 0,2197 ha zabudowana budynkiem niemieszkalnym.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 260.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 195.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 26.000,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Operat


zdjęcie