Licytacje ruchomości

Powrót <<<

AUDI A3, rok prod. 2003

2020-07-03


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Kancelaria nr I Ewelina Łącka - Grabczan mający kancelarię w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 9 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 26.08.2020 roku o godz. 12.00

odbędzie się w kancelarii komornika w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego  9 

pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

AUDI A3, rok prod. 2003
wartość szacunkowa - 7 100,00 zł
cena wywołania - 5.325,00 zł


Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać od godz. 11.45 -12.00  w dniu licytacji ruchomości w kancelarii komornika przy ul. Piłsudskiego 9.