Licytacje nieruchomości zabudowanych

Powrót <<<

1/2 udział - Trzemeśnia działka niezabudowana i zabudowana

2022-06-13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 18.07.2022 r. - o godz. 10:00  -  w sali nr  20 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

1/2 ułamkowej części nieruchomości położonej w miejscowości Trzemeśnia, stanowiącej własność dłużnika posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR1Y/00039746/4.
Przedmiotem licytacji jest 1/2 ułamkowa część nieruchomości tj. działka nr 1938/27 zabudowana budynkiem mieszkalnym i garażowym oraz niezabudowana działka o nr 1928 odpowiadająca parcelom gruntowym o nr pgr 1260/1 oraz pgr 1259/16.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
1/2 ułamkowa część nieruchomości oszacowana jest na kwoty:
- działka o nr 1938/27 - 101.000,00-zł
- działka o nr 1928 - 15.500,00-zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.
- działka o nr 1938/27 - 75.750,00-zł
- działka o nr 1928 - 11.625,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwoty: działka o nr 1938/27 - 10.100,00-zł, działka o nr 1928 - 1.550,00-zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Operat