Licytacje nieruchomości zabudowanych

Powrót <<<

dom Krzyworzeka

2020-07-28

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 04-09-2020- r. o godz. 12.00 w sali nr 27

w Sądzie Rejonowym Myślenicach odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Krzyworzeka, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenice  o nr KR2Y/00032313/8.

Jest to działka o nr 148/14 o pow. 0,1057 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o nr porządkowym 4 o pow. użytkowej 102,82 m2.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 351.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 234.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 35 100,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Operat
 


zdjęcie zdjęcie