Licytacje nieruchomości niezabudowanych

Powrót <<<

działka Borzęta

2022-05-06

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 867 kpc, że

w dniu 05-07-2022 r. - o godz. 10:00 w siedzibie kancelarii komorniczej

odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Borzęta, stanowiącej własność dłużnika posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR1Y/00036218/3.

Jest to niezabudowana działka o nr 1321/3 o pow. 0,82 ha.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 70.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 52.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 7.000,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Operat