Licytacje nieruchomości niezabudowanych

Powrót <<<

działki Rudnik K. Sułkowic

2020-07-13

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 867 kpc, że

w dniu 26-08-2020 r. - o godz. 14:00

w siedzibie kancelarii komorniczej odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Rudnik, stanowiącej własność dłużnika Światłoń Andrzej posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR1Y/00069806/2.

Jest to działka o nr 1569/2 i pow. 0,5202 ha, która została podzielona operatem technicznym nr P.1209.2015.804 na działki o nr 1569/4, 1569/5, 1569/6, 1569/7. Podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 481.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 360.750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 48.100,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Operat