Licytacje nieruchomości niezabudowanych

Powrót <<<

działka - Trzebunia

2020-07-03

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 867 kpc, że

w dniu 26-08-2020 r. - o godz. 13:00

w siedzibie kancelarii komorniczej odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w miejscowości Trzebunia, stanowiącej własność dłużnika posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR1Y/00085677/6.

Jest to niezabudowana działka o nr 4307/2 o pow. 0,11 ha, położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 38.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 28.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 3.800,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Operat